Stanovy BESKYD BIKE

 

1. Úvodní ustanovení

BESKYD BIKE (dále jen " BB ") je dobrovolným sdružením občanů provozujících sport a tělovýchovu.


Sídlo:

Vigantice 234
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Statutární zástupci:

předseda, jednatel, hospodář

 

2. Poslání a cíle

Základním posláním BB je:

a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních aktivit,

b) vytvářet tréninkové a materiální podmínky pro družstva začleněná do BB,

c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména prostřednictvím sponzorských příspěvků, darů, vlastní hospodářskou činností (pořádání sportovních či kulturních akcí) a členských příspěvků,

d) vést své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel,

e) hájit zájmy BB, za tímto účelem spolupracovat s orgány obce, ČSTV apod.

 

3. Členství

Členem BB se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a posláním BB (o přijetí rozhoduje výkonný výbor BB). Členství zaniká vystoupením člena písemným oznámením. Členství rovněž zaniká rozhodnutím většiny členů BB hlasováním na valné hromadě v případě závažného porušení stanov.

 

4. Práva a povinnosti člena BB

a) každý člen má právo účasti na akcích pořádaných BB,

b) každý člen má právo účasti na valných hromadách BB, má právo volit a být volen do výkonného výboru BB a ostatních orgánů BB,

c) každý člen má právo obracet se na výkonný výbor s návrhy, dotazy, oznámeními či žádostmi, které se týkají činnosti BB,

d) každý člen je povinen řídit se usnesením valné hromady a výkonného výboru BB,

e) každý člen je povinen řádně platit členské příspěvky, jejichž výši stanoví valná hromada BB.

 

5. Orgány BB

5.1 Valná hromada

Nejvyšším orgánem BB je valná hromada složená z členů BB. Valnou hromadu svolává výkonný výbor BB nejméně 1 x do roka. Pokud o svolání valné hromady požádá alespoň 1/3 členů BB nebo výkonný výbor BB, koná se nejpozději do jednoho měsíce od doručení takového podnětu.

Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o zániku BB a také o majetkovém vypořádání,

b) rozhoduje o názvu, symbolice a sídle BB,

c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov BB,

d) volí předsedu, jednatele, hospodáře a další dva členy výkonného výboru a revizní komisi,

e) rozhoduje o vyloučení člena BB,

f) rozhoduje o rozdělení BB,

g) rozhoduje o sloučení BB s jiným subjektem,

h) projednává a schvaluje zprávu o činnosti ,

hospodaření a majetku BB,

i) projednává a schvaluje rozpočet BB a výši členských příspěvků,

j) stanoví hlavní směry činnosti BB pro příští období,

k) schvaluje a vydává interní předpisy,ve kterých upraví vnitřní vztahy BB.

Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů BB. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.

5.2 Výkonný výbor

Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor, který zabezpečuje plnění úkolů BB v období mezi valnými hromadami. Výkonný výbor rozhoduje o všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady (viz bod 5.1), přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodování v dalších otázkách. Výkonný výbor má pět členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou na návrh kteréhokoliv člena BB. Výkonný výbor se volí 1 x ročně.

Složení výkonného výboru:

- předseda - jednatel - hospodář - člen - člen

Výkonný výbor svolává předseda dle potřeby, nejméně však jednou za čtyři měsíce. Výkonný výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výkonného výboru. K platnosti usnesení výkonného výboru je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.

Výkonný výbor zejména

a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,

b) organizuje hospodářskou činnost BB,

c) připravuje podklady pro valnou hromadu (zejména k hlavním směrům činnosti, rozpočtu, rozdělení dotací a sponzorských příspěvků, výsledkům vlastní hospodářské činnosti),

d) dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku BB,

f) zabezpečuje spolupráci s orgány obce, ČSTV apod.,

e) rozhoduje o přijetí nových členů do BB.

 

6. Zastupování BB

Statutárními zástupci BB jsou předseda, jednatel a hospodář. Každý z nich může zastupovat BB samostatně.

 

7. Majetek a hospodaření BB

Zdrojem majetku BB jsou zejména:

a) příspěvky členů BB,

b) příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti,

c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti,

d) příspěvky, dary a dotace od sportovních svazů, jiných organizací či fyzických osob,

e) majetek převedený do vlastnictví BB jinou organizací či fyzickou osobou.

Majetek BB je ve vlastnictví BB jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích rozhoduje výkonný výbor. Kromě majetku, ke kterému má BB vlastnické právo, může BB hospodařit i s majetkem svěřeným či pronajatým. Hospodaření s majetkem BB upravuje směrnice schválená valnou hromadou.

 

8. Závěrečná ustanovení

BB vzniká registrací na MVČR. Ustavující valnou hromadu svolává přípravný výbor. BB zaniká rozhodnutím dvoutřetinovou většinou členů BB hlasováním na valné hromadě. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace BB na Ministerstvu vnitra.

Ve Viganticích dne 3.12.2003